سپهر قویدل شش ساله از شبستر برنده جایزه 50 هزار تومانی 31 تیر ماه